Na podstawie ww. pomiarów wystawiamy "Sprawozdanie z badania dna" i "Atest czystości dna".*
W ramach powyższych usług pełnimy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 206, poz. 1516).
Oferujemy wykonywanie następujących usług hydrograficznych:
Wykonujemy postprocessing danych sondażowych:
pomiary batymetryczne i sonarowe (trałowanie hydroakustyczne, sprawdzenie czystości dna) w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach
   śródlądowych;
pomiary batymetryczne zbiorników wodnych z wyznaczeniem stopnia ich zalądowania;
okresowe przeglądy podwodnych części budowli hydrotechnicznych, rurociągów i nabrzeży (roczne, pięcioletnie);
-  pomiary geodezyjne w rejonie prac hydrograficznych (pomiary sytuacyjno - wysokościowe, pomiary niwelacyjne);
inspekcja dna, budowli hydrotechnicznych i rurociągów w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach śródlądowych, środkami 
   telewizji podwodnej (pojazd mini ROV);
badania magnetometryczne oraz rozpoznanie saperskie.
poszukiwanie ofiar utonięć oraz zatopionego mienia.
- analiza danych batymetrycznych z echosond jedno i wielowiązkowych;
- wykonywanie planszetów sprawozdawczych w dowolnym układzie odniesienia i skali opracowania;
- interpretacja obrazów sonarowych oraz tworzenie mozaiki sonarowej;
- obliczanie kubatury, wykonywanie przekrojów poprzecznych;
- tworzenie dokumentacji sprawozdawczej i map sytuacyjnych.
Profesjonalne usługi hydrograficzne
Aktualizacja: 10.10.2019
·  Copyright © 2008-2019 by HYDROGRAF S.C.  ·  All Rights reserved  ·
 
Back
Next